Få svar på de fleste spørgsmål angående indmeldelse, venteliste og indskrivning lige her

Interesserede elever / forældre udfylder indmeldelsesblanketten på hjemmesiden. Indmeldelsen sendes elektronisk til skolens kontor, som inden for 2 dage sender bekræftelse pr. mail på, at barnet er optaget på venteliste.

Indmeldelsesblanketten er ikke bindende, men fungerer som en tilkendegivelse af interesse og bør derfor altid være første skridt, hvis man overvejer HPR. 

Er der tale om optagelse i indeværende skoleår, vil man - såfremt der er en ledig plads - blive kontaktet af skolesekretæren omkring aftale af en optagelsessamtale med skolens ledelse.

Ved optagelse i efterfølgende skoleår indbyder skolesekretæren i kronologisk rækkefølge eleverne fra ventelisten til de respektive klassetrin til en indskrivningssamtale med skolens ledelse. 

 

Optagelsessamtale med henblik på at starte det efterfølgende skoleår

Eleven kommer sammen med forældrene til en optagelsessamtale med skolens ledelse. Ved denne samtale interviewes eleven om fritidsinteresser, syn på skolegang, forventning til klassekammerater, lærere og hvad man selv som elev kan bidrage med i forhold til sin skolegang på HPR.

Skolens ledelse orienterer ved optagelsessamtalen om skolens værdigrundlag, fag og undervisningsaktiviteter på det pågældende klassetrin samt skolens forventninger til samarbejdet med eleven og forældrene.

Som afslutning på optagelsessamtalen udfylder eleven indskrivningspapirerne. Der udleveres et girokort til betaling af optagelsesgebyr. Optagelsesgebyret udgør 2 måneders skolepenge og dækker de to første måneders skolegang.

Efter optagelsessamtalen har eleven / forældrene 10 dage til at overveje beslutningen om at starte på HPR og dermed betaling af optagelsesgebyr.

HPR forbeholder sig retten til at indhente oplysninger om eleven på afgivne skole.

Når optagelsesgebyret er betalt, er eleven garanteret en plads på HPR.

 

Ved optagelse i løbet af skoleåret

Optagelsessamtale gennemføres som nævnt ovenfor.

I tilfælde, hvor eleven starter straks efter optagelsessamtalen, betales der ikke optagelsesgebyr. I disse tilfælde vil klasselæreren i løbet af 3 dage kontakte familien for at aftale opstart i den pågældende klasse.

Ved start i løbet af et skoleår i en klasse, sørger klasselæreren for at udpege to elever, som skal fungere som mentor for den nye elev. Det vil sige - tage imod eleven på kontoret den dag, den nye elev starter, vise den nye elev rundt på skolen, tage sig af eleven i opstarten og hjælpe med at etablere sociale kontakter i klassen.

 

Procedure for venteliste på Hjørring Private Realskole

Der kan forekomme venteliste på årgangene. Såfremt dette er aktuelt, bliver eleverne optaget efter følgende regler:

- Personalebørn har første ret.

- Dernæst prioriteres søskendebørn.

- Herefter er det opskrivningsdatoen, der er gældende.

- Hvis en elev siger nej tak til at komme ind på skolen, når buddet kommer, vil eleven blive slettet af listen. Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen på ny, når og hvis behov opstår.

- Eleven kan kun stå på venteliste til én årgang.

- Det oplyses ikke, hvor på ventelisten en elev befinder sig.

 

Procedure for optagelsesgebyr på Hjørring Private Realskole

- Ved indskrivning til kommende skoleår betales to måneders skolepenge senest 10 dage efter optagelsessamtale. Optagelsesgebyr dækker de 2 første måneders skolegang. Gebyret betales ikke tilbage, hvis der fortrydes.

- For 10. klasse gælder det, at indbetalt optagelsesgebyr dækker skolepengene for de to sidste måneders skolegang - altså maj og juni måned. 

- Ved indskrivning i perioder, hvor der er pres på ventelisten, betales optagelsesgebyr senest 2 dage efter optagelsessamtale.

- Ved indskrivning til indeværende skoleår, hvor eleven starter straks, betales ikke optagelsesgebyr. Eleven opkræves normal skolepengetakst fra næstkommende måned.

- Fortrydes beslutningen om start på HPR efter optagelsesgebyret er betalt, tilbagebetales gebyret ikke. Samme er gældende, hvis en elev afbryder samarbejdet undervejs i skoleåret. Vælger skolen at afbryde samarbejdet med en elev, tilbagebetales optagelsesgebyr.