Referat af selvevaluering geografi/biologi


Deltagere
DB, AKC, ON, MN, RK og HF.

Status
Fagene biologi og geografi læses af samme lærer i 7. - 9. klasse.
Geografi/biologi-faggruppen er opprioriteret på HPR mht. det samlede timetal for 7. - 9. klasse. Fire timer pr. årgang i alle tre år. Alle biologitimerne læses i biologilokalet i sciencehuset samt en del af geografitimerne.
De fire timer pr. uge pr. årgang læses som 2 x 2 lektioner, og der er gode muligheder for at køre længere forløb, således der kan sættes fokus på et af fagene i en periode.
Der er et godt samarbejde mellem biologi/geografilærerne.
Faggruppens lærere har pt. en udfordring mht. at få overblik over den fælles naturfagsprøve, som skal afvikles i et tæt samarbejde med fysik/kemi. PASCO haves, men bruges ikke.
Det vil være formålstjenstlig at få et genopfriskningskursus i brugen af PASCO.
Endvidere mangler geografilærerne atlas til undervisning i overbygningen. Der er en god elev- og lærersamling i biologi samt nye og moderne lokaler.


Mål
Alle geografi/biologitimerne læses som blokke af 2x2 timer og gerne i faglokalet i science- huset.
Lærerne får i foråret 2016 og i løbet af skoleåret 2016/17 et overblik over emner og gennem-førelse af fælles naturfagsprøve.
Årsprøven i 8. klasse gennemføres som en fælles naturfagsprøve i samarbejde med fysik/
kemi.
Der skal skabes en god struktur og organisering af naturfagene i forbindelse med plan-lægning og gennemførelse af undervisningen frem mod den fælles naturfagsprøve.
Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for geografikontaktpersonen.


Tiltag
Mødevirksomhed omkring planlægning og gennemførelse af fælles naturfagsprøve
Inddragelse af konsulent som sparringspartner i forbindelse med opstart og fælles natur-fagsprøve
Alle biologi/geografilærerne deltager i Big Band 2016, i Århus
Fælles fagkonto for biologi og geografi
Der købes i foråret 2016 et klassesæt i atlas, som skal være i science-lokalet/biologi.
Naturfaglig dag for 9. klasse.
Ledelsen bør overveje, hvordan man tilrettelægger undervisningen i naturfagene i for-bindelse med fagfordelingen og skemalægningen. Evt. bloklægning af alle naturfagene, således der kan skabes mulighed for fælles fora for elever og naturfagslærere, der har undervisning i samme klasse.


Tegn
Alle naturfagslærere har overblik over den nye fælles naturfagsprøve.
Eleverne får et godt overblik over naturfagene og prøveformen.
God struktur og organisation omkring naturfagene.
DB/RK udarbejder en ønskeseddel vedr. nye undervisningsmaterialer til geografi.
Funktionsbeskrivelse for kontaktpersonen i geografi.

HPR, den 30. marts 2016
Henrik Frand-Madsen, referent