REFERAT AF SELVEVALUERING TYSK

Deltagere
Jörg W. Brüning
Birthe M. Jakobsen
Anja Aagreen Bæk
Jette Nørgård
Astrid Skovmand Lomborg
Dorte Mørch Albrechtsen
Henrik Frand-Madsen

Status
I faget tysk undervises der fra 5.- 9. klasse samt 10. klasse.
Eleverne har to ugentlige timer i 5.-6. klasse samt 3 timer i 7.-8. klasse og 4 timer i henholdsvis 9. og 10. klasse.
Målet med tysk er, at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige færdigheder i at kommunikere på tysk samt udvikle den enkelte elev mest muligt.
Alle eleverne føres til afgangsprøverne FP9 og FP10.
Af undervisningsmaterialer bruges lærerbogssystemerne ”Der Sprung”, ”Du bist Dran” og enkelte afsnit af ”Alles Klap”.
Der har altid været tradition for at benytte flere forskellige lærebogssystemer på HPR i tyskundervisningen.
Lærerne afprøvet flexbøger især i 5.-6. klasse. Dette med blandede erfaringer, idet flexbøgerne pt. ikke altid har et alderssvarende og relevant stof. Eleverne har svært ved at håndtere flexbøgerne og mister overblikket. Sidst, men ikke mindst, kan flexbøgerne virke ustabile pga. tekniske problemer med iPad, server eller fra forlaget Alinea.
Tysklærerne er af den opfattelse, at det er vigtigt, at det er den pædagogiske indgang til faget der er styrende og ikke implementeringen af IT-læremidler.
Der arbejdes i faget tysk med fokus på dialog, små samtaler, rollespil, sange, spil, musik, dramastykker, lytteøvelser, oplæsning, tekstlæsning og tekstanalyse i de ældste klasser samt forskellige skriftlige opgaver i forhold til klassetrinnet.
De fysiske rammer med et klasselokale pr. klasse begrænser ind imellem kreativiteten i undervisningen, især på 5.-6. klassetrin.
Struktur og kontinuitet i lærerpåsætningen er meget afgørende for progressiviteten i tysk-undervisningen. Indførelsen af tysk fra 5. klasse har absolut været en fordel, idet eleverne i 5. klasse er mere umiddelbare og går på med krum hals.
Tysklærerne har haft en god oplevelse af tyskkurset på Hjørring Gymnasium og efterlyser flere spotkurser (1 dagskurser) eller efter/videreuddannelsesforløb.

Mål
Organiseret teamsamarbejde imellem de seks tysklærere, - dels vertikalt samt horisontalt på årgangene.
Struktur og kontinuitet i lærerpåsætningen i faget tysk. Klassen har samme tysklærer i både 5. og 6. klasse. I overbygningen tænkes der i et 3-årigt forløb i 7. - 9. klasse.
Lærernes pædagogiske og didaktiske overvejelser prioriteres højst i forbindelse med tilrette-læggelsen af tyskundervisningen.
HPR-eleverne er glade og positive over for faget tysk.
Lærerne får flere passende forstyrrelser i forbindelse med planlægningen af tyskunder-visningen, dels af pædagogiske/didaktiske samt det faglige.
Gennemgang af FF-mål for tysk ved CFU’s fagkonsulent.
Efter/videreuddannelse af tysklærerne.
Der skabes ”en rød tråd” i tysk fra 5.- 9. klasse samt 10. klasse.
Der opstilles slutmål for, hvad eleverne minimum skal kunne efter 6. og 9. klasse.
Der tænkes mere bevægelse og kreativitet ind i tyskundervisningen.
Alle tysklærere er linjeuddannet i faget.


Tiltag
Det pædagogiske personale (tysklærerne) omkring faget tysk synliggør, hvilke læremidler/
undervisningsmaterialer, der er aktuelle og relevante at inddrage i undervisningen.
Der tages initiativ til møde med skoleledelsen, hvor der sker en evaluering af, hvilke læremidler eleverne opnår det største udbytte af.
Der skabes fora, hvor tysklærerne mødes for såvel pædagogisk som faglig sparring.
Tysklærergruppen tager - sammen med ledelsen - initiativ til at få etableret besøg hos CFU-konsulenten enten på CFU-Hjørring eller Ålborg.
Der arbejdes med at få skabt den ”røde tråd” i tyskundervisningen fra 5.-9. klasse.

Tegn
Om to år ser tyskundervisningen på HPR således ud:
Der er en ”rød tråd” fra 5.- 9. klasse i tyskundervisningen på HPR.
Alle elever møder opdaterede undervisningsmaterialer i undervisningen.
Der anvendes nye og moderne læringsstrategier.
Eleverne oplever en spændende og varieret tyskundervisning.
IT- elektroniske læremidler – benyttes som et supplement til en grundbog, der danner basis for en undervisning, der tager udgangspunkt i, at eleverne lærer de grundlæggende begreber i såvel mundtlig som skriftlig form.
Tysklærerne anvender de nye fællesarealer, (eksempelvis foyeren i hallen, festsalen mv.) i forbindelse med undervisning, således der skabes bevægelighed og større elevaktivitet i undervisningen.
Lærernes pædagogiske/didaktiske overvejelser er styrende for den undervisning der prak-tiseres.
HPR’s tysklærere er i dialog med forlagene omkring udvikling af læremidler, eksempelvis Alinea.

HPR, den 15.12.2015

Henrik Frand-Madsen, referent