Børnemiljøvurdering af førskolestartgruppe

i HPR´s børnehave 2018/2019

 

Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering. Den skal anvendes til at beskrive, udvikle og vurdere børnemiljøet i vores institution via interviews og handleplan. Børnemiljøvurderingen skal indeholde og forholde sig til tre obligatoriske områder, som er beskrevet i dagtilbudsloven, Formålet med denne lov er, at bidrage til at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er målsættende for os på HPR, at børnene oplever livsglæde, at være en vigtig del af et fællesskab, og at barnet har mulighed for at modtage læring i vores børnehavekoncept.

Vi har valgt, at vores børnemiljø skal vurderes i et børneperspektiv. Det gør vi ved at inddrage børnenes oplevelser af deres dagtilbud via interviews. Det er afgørende for os, at denne børnemiljøvurdering sker via børneinvolvering, da det bygger på ligeværdighed og demokrati som er en vigtig del i børnenes videre færden på HPR. Børnemiljøvurderingen skal være offentlig tilgængeligt og revurderes hvert tredje år.

På HPR oplever vi, at læring både sker gennem leg og spontane oplevelser i hverdagen, samt gennem de aktiviteter, som pædagogerne skaber eller underbygger ved at give børnenes mulighed for fordybelse, fornyelse og forandring / forankring. Vores pædagogik er blandet andet en vekselvirkning mellem børnenes selvstyrede aktiviteter og de voksen-styrede aktiviteter. En vekselvirkning mellem det individuelle og det at være en del af et fællesskab.

Det fysiske børnemiljø er blandt andet den måde og de valg, vi har taget vedrørende indretningen i stueplanen i F-huset. Der er legetøj, redskaber, rekvisitter og inventar, der tilgodeser de enkelte børns behov. Legepladsen er nyrenoveret, så den giver børnene mulighed for at udfolde sig optimalt fysisk.

Børnene tages med på råd, når vi spørger hvad de synes vi mangler, både indendørs og udendørs, samt forslag til aktiviteter i større eller mindre grad. Det er vigtigt for os, at vi giver børnene medbestemmelse i det omfang, det er muligt. 

Det er os magtpålæggende, at vi kontinuerligt vurderer hvordan børnene har det psykisk.

Er de glade for at komme i børnehaven, har de venner, har de det godt med de voksne, føler de sig værdsat, og er de i trivsel, både fysisk og psykisk.

Pædagogisk arbejder vi med at lære børnene at sætte ord på sine egne følelser og handlinger i praksis. Børnene skal forholde sig til konflikter og lære at være tålmodige samt tåle lidt modgang. Det er implicit i vores pædagogik, at der tales om venskaber. Hvornår er man en god ven/dårlig ven. Vi vil lære børnene at skabe fællesskaber, give plads til venskaber, lære dem rummelighed og det at drage omsorg for andre.

Vi læser, fortæller historier, finder viden i fagbøger, og det sidste halve år af vores børne-havetid løses der faglige opgaver/aktiviteter samt bogstav lydtræning, da vi inviterer børnene ind i skoleverdenen efter årsskiftet. Vi har stort fokus på sproget og prioriterer sprogets udvikling gennem legeregler og rollelege samt gennem sang, musik, rim og remser.

I skolehalvåret er lokalerne omrokeret til klasselokaler, og der arbejdes på at lære skolevaner og skolekultur i det sidste halve år af børnehavetiden.

 

Sprogscreening og sprogvurdering.

Sproget er af stor betydning for barnets personlige og sociale udvikling, og et vigtigt kommunikationsmiddel i barnets kontakt til omverdenen. 

I slutningen af barnets børnehavetid sprogvurderer vi de børn, der ud fra pædagogiske iagttagelser har behov for det, så de kan komme sikkert videre i deres tale- og skrift-sprogsudvikling.

På HPR anvender vi samme system som de resterende børnehaver i kommunen,  sprogvurdering 3-5, som er udviklet af Børne- og socialministeriet, som den primære pæda-gog gennemgår sammen med det pågældende barn.

Inden børnene når skolealderen, gennemgår de en enorm sproglig udvikling, og i skolen møder de nye sproglige udfordringer. En sprogvurdering skal sikre et godt sprogligt afsæt for elevernes skolegang.

Resultaterne af sprogvurderingen skal bruges til at tilpasse undervisningen til barnets kompetencer og forudsætninger. Desuden kan resultaterne med fordel drøftes i kommende 0. klasses team, hvor man på baggrund af resultaterne kan iværksætte særlige sproglige tiltag målrettet eleven.

Vi lægger vægt på sundhed. Vi har ikke en decideret kostpolitik, men bruger sund fornuft og går ikke ind for forbud. Der laves hjemmelavet eftermiddagsmad hver dag i køkkenet.

Vi er opmærksomme på, at børnene har mulighed for at bevæge sig både ude og inde.

Vi bruger legepladsen og nærmiljøet samt laver rytmik, yoga, motorik og bevægelse i deres aktivitetskatalog. Vi inddrager børnene ved at snakke sundhed, gode madvaner, kropsfornemmelse, kropsforskellighed, og ved snakke om hvad der sker i kroppen, både når den er i bevægelse og i ro.

Det æstetiske miljø arbejder vi med dagligt. Vi gør meget ud af at udsmykke vores hus og få det til at være imødekommende med friske blomster, levende lys, flag ved fødselsdage, ligesom vi har væggene udsmykket med både børnekunst og voksenkunst.

Børnene fremstiller selv billeder/udsmykning ved at arbejde med forskellige materialer.

Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om børnene oplever børnehavnen som et rart sted, der inspirerer, motiverer og udfordrer dem til at udfolde sig kreativt og innovativt.

I HPR´s børnehave er arbejdet med børnemiljøvurderingen en fortløbende og altid igangværende proces. Med udgangspunkt i vores pædagogik og børnesyn inddrager og vurderer vi børnemiljøet ved at lave iagttagelse i børnehøjde samt ved at lytte til hvad børnene siger og svarer i vores børneinterviews.

Se resultatet af børnemiljøvurderingen her